Bogowie

Pojęcie boga, czy też bóstwa będzie bardzo istotnym w przypadku aspektów nadprzyrodzonych w naszym życiu, które będą leżały u podstaw większości znanych nam obecnie religii i wierzeń. Zajmować będzie się nimi teologia, ale oprócz tego także filozofia. Ze względu na to, że rozumienie tego pojęcia jest bardzo różnicowanym trudno będzie podać całkowicie jednoznaczną definicję. Jako najbardziej różniące się od siebie, trzeba będzie wyodrębnić te definicje, które używane będą przez popularne religie, zarówno te mono jak i politeistyczne, deistyczne, panteistyczne i wiele, wiele innych. Najbardziej powszechnym pojęciem będzie pojęcie boga, pod którym rozumieć będziemy pojęcie istoty, które są przedmiotem kultu religijnego. Czasem mianem bogów określać będzie się tylko niektóre z takowych istot, dla innych rezerwując określenia półbogów, herosów, świętych i tym podobnych. W przypadku religii chrześcijańskiej będziemy mówili o Bogu Ojcu, w przypadku muzułmanów będzie to Allach, grecy wierzyli w Zeusa, jako głównego, znajdującego się na szczycie panteonu boga. Bogowie często posiadają wiele charakterystycznych dla siebie cech, a mianowicie nieśmiertelność, wszechpotężność, wszechobecność, wszechmiło sierdzie, wszechwiedzę i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych.

Bóg Ojciec

Bóg Ojciec jest jedną z trzech osób boskich, stanowiących jedność i czczonych przez większość z chrześcijańskich wyznań. Tożsamy będzie hebrajskiemu Bogu opisywanemu w księdze rodzaju, pierwotnie utożsamiano go ze srogim, ale i jednocześnie sprawiedliwym sędziom. Jest on ojcem drugiej osoby trójcy, czyli słowa bożego, które wcielone zostało w człowieczą postać, czyli Jezusa Chrystusa, według wiary chrześcijańskiej oczywiście. Od ojca i syna pochodzić będzie natomiast trzecia z osoby trójcy, a mianowicie duch święty. Według tradycyjnego interpretowania trójcy przez większą część wyznań chrześcijańskich trzy te postaci będą jedną bożą substancją, ale równocześnie trzema hipostazami, czyli oddzielnymi osobami. Poprzez stworzenie człowieka, wcielenie Mesjasza i jego odkupienie ludzkości Bóg Ojciec określany jest właśnie mianem Ojca wszystkich ludzi. Religia ta uznawana jest za monoteistyczną, chociaż dla osób z nią niezwiązanych wydawać mogłaby się w pełni politeistyczną, między innymi z powodu trzech postaci Boga w trójcy świętej, całego pocztu świętych, archaniołów i tym podobnych elementów, które także są postaciami sakralizowanymi i posiadają ponadludzkie umiejętności, możliwości i zdolności. Bóg Ojciec, czy też Pan Bóg jest nieśmiertelnym, pojęcie czasu go nie dotyczy, znajduje się on ponad nim, oprócz tego jest wszechwiedzącym i wszechmogącym, co z resztą często wyznawane jest w aktach wiary przez chrześcijan, gdzie wyznań chrześcijańskich jest na chwilę obecną dosyć dużo.

Budda

Budda bardzo często utożsamiany będzie z bogiem wyznawców buddyzmu, jednak tak naprawdę buddyzm jest swojego rodzaju ustrojem myślowo filozoficznym, a nie bezpośrednio wyznaniowym, jednak można tak przyjąć. Budda z języka chińskiego oznaczać będzie przebudzenie oraz oświecenie. Oprócz tego mianem buddy określamy istotę oświęconą, której udało się przebudzić ze stanu niewiedzy i wkroczyć poza cierpienia, które zsyła ludzka egzystencja. Oprócz tego budda zdobywa także największą mądrość i zrywa z wszelkimi ziemskimi przywiązaniami, które są jedynymi przeszkodami przed osiągnięciem stanu nirwany i jakoby oderwania się od tego świata.

Allach

W przypadku islamu i religii muzułmańskiej określenie to odnosić będzie się do osoby Boga, według Koranu, Bóg ten jest tożsamym bezpośrednio z starotestamentowym Bogiem Abrahama, Izaaka oraz Jakuba. Allach jest jedynym arabskim słowem, w przypadku którego wymawiana jest głoska Ł, z tego też powodu na przykład u Sienkiewicza będziemy mogli spotkać się z pisownią Ałłach. Znaczenie samego słowa także jest ciekawe, gdyż wcześniej wykorzystywane było przez pogan do określania innych bóstw, oprócz tego także chrześcijańscy arabowie określali tym mianem swojego Boga. Tak naprawdę różnica pomiędzy Bogiem Ojcem, Jahwe, a Allachem jest żadna, są to tak naprawdę ci sami bogowie, jednak pod różnymi nazwami. Według religii islamu Allach to jedyny z samoistnych bytów, który jest stwórcą całego wszechświata i jednocześnie posiada najwyższą władzę. Cały świat będzie podlegał przemianom, gdyż w każdej z chwil tworzony jest on całkowicie na nowo, a wszystkie z prawd kierujących światem wywodzić będą się bezpośrednio z woli i mądrości posiadanych przez samego Allacha. Popularny cytat z Koranu, który jest jednocześnie zaliczany do pięciu filarów islamu to: „Nie ma innego Boga prócz Boga Jedynego (czy też Allacha), a Mahomet jest jego Prorokiem”.

Zeus

Czasami będzie nazywamy także mianem Dzeusa. Jest to najwyższy z bogów, stojący na czele panteonu w greckiej mitologii, gdzie uważano go za boga nieba oraz ziemi, boga pogody i władcę błyskawic, nie na darmo nazywany był także gromowładnym. Zeus był przedstawiany bardzo często jako uosobienie najwyższych z zasad , które kierują oraz rządzą całym wszechświatem. Oprócz tego, że był on władcą ludzi, władał on także wszystkimi pozostałymi greckimi bogami. Stał on na straży prawa oraz porządku światowego bezlitośnie karząc tych, którzy podejmowali się mordu, krzywoprzysięstwa i tym podobnych. Do jego atrybutów zaliczyć będziemy mogli orła, złote pioruny oraz tarczę, która nosi nazwę egidy. Zeus jak podaje mitologia był synem Kronosa i Rei, ich ostatnim dzieckiem. Kronos w obawie przed tym, że któryś z jego potomków przejmie tron pożerał kolejne z swoich dzieci. Rea przerażona tym postępowaniem chciała ukryć się z Zeusem i ucieka z nim na Kretę, gdzie potajemnie wychowuje dziecko.

Kryszna

Kryszna jest hinduskim bogiem, opisywany jest jako najwyższa istota i najwyższy z bogów. Z godnie z przybliżonymi interpretacjami świętych ksiąg dla hinduistów jest on źródłem wszystkich innych inkarnacji oraz boskich zstąpień. Oprócz tego podawana jest informacja, że stanowi on ósmy awatar samego Winszu. Kryszna oraz opowieści, które będą z nim związane pojawiają się w bardzo wielu dziełach hinduistycznych o zabarwieniu filozoficznym i teologicznym. Opisy te czasami różnią się szczegółami, które związane są bezpośrednio z daną tradycję, jednak zasad cznia charakterystyka zawsze przybierać będzie ten sam charakter. Opisuje ona między innymi boskie wcielenie, czyli inkarnację, dzieciństwo w roli pasterza oraz młodość i w końcu rolę bohaterskiego wojownika i jednocześnie nauczyciela tłumów.

Odyn

Odyn jest najwyższym z bogów w panteonie nordyckich wierzeń, wywodzić będzie się z dynastii Azów. Jest on uznawany za boga wojowników oraz samej wojny, a oprócz tego bóstwo magii, poezji i mądrości, czyli wszystkich ważnych aspektów w życiu starej cywilizacji nordyckiej. Odyn był jednym z tworzących świat, co uczynił wraz z swoimi braćmi, a mianowicie Wilim oraz We, którzy rzeźbili cały świat z jednego lodowego giganta. Jednym z jego symboli będzie między innymi włócznia Odyna, której dotyczyć będzie bardzo wiele przekazów oraz mitów nordyckich.