Bóg Ojciec

Inaczej znany będzie pod mianem Pana Boga, jest jedną z trzech osób boskich, które czci większość z wyznań chrześcijaństwa. Pierwotnie utożsamiany był on ze srogim i gniewnym, ale jednocześnie sprawiedliwym sędzią. Stanowi on pochodzenie drugiej z osób trójcy, czyli słowa bożego, które wcielone zostało w postać ludzką, a mianowicie Chrystusa, który staje się wybawicielem ludzkości poprzez swoją śmierć na krzyżu. Od ojca i syna natomiast pochodzi trzecia z osób trójcy świętej, a mianowicie duch święty, który symbolicznie przedstawiany jest w postaci gołębicy. Według większości interpretacji trójcy świętej trzy z tych postaci będą stanowiły jedną substancję, a mianowicie Boga, ówcześnie pozostając oddzielnymi hipostazami. Poprzez stworzenie człowieka, a następnie wcielenie słowa w postać Jezusa, Bóg bardzo często określany jest mianem ojca wszystkich ludzi. Przypisuje się mu stworzenie świata oraz ciągłe panowanie nad nim. Posiada on także szereg innych cech, a mianowicie wszechwiedzę, wszechmoc, nieśmiertelność (tak naprawdę znajduje się on poza czasem i trwa cały czas).

Trójca Święta

Jest to jedne z dogmatycznych określeń, które stwierdzać będzie że bóg w przypadku chrześcijaństwa jest troistym, istnieje jednocześnie jako trzy osoby, pozostając jednocześnie jednym i scalonym bytem. Wszystkie z trzech osób rozumiane są jako te, które posiadają jedną bardzo istotną naturę, a nie jedynie natury przybliżone do siebie. Od rozpoczęcia trzeciego wieku doktryna trójcy świętej była formułowaną w sposób, który wyrażał, że istnieje jeden bóg w trzech osobach i w jednej substancji, a mianowicie Ojciec, Syn oraz pochodzący od nich Duch święty. Wiara w trójcę jest wyznawana przez wyczystki z kościołów katolickich i prawosławnych oraz większość głównych wyznań reformacyjnych, między innymi luteranów, kalwinistów, metodystów i prezbiterian. Dogmat ten będzie więc stanowić jedną z centralnych prawd wiary w przypadku teologii chrześcijaństwa. Formuła świętej trójcy zatwierdzona została już bardzo wcześnie, bowiem na początku wieku czwartego podczas trwania soboru w Nicei. Na mocy tego właśnie soboru trój jedyny Bóg objawiać będzie się człowiekowi w trzech postaciach, jednak wszystkie z nich stanowią jedynego Boga. Do jego cech zaliczyć można wszechmoc, nieskończoność oraz wieczność. Poszczególne z osób będą tożsamymi co do samej swej natury, ale stanowią także oddzielne jednostki, tak zwane hipostazy, różniące się od siebie pochodzeniem oraz relacjami pomiędzy sobą. Sam Bóg Ojciec pochodzi od nikogo jest istniejącym w bezkresie, od niego pochodzi zrodzony z słowa i z Boga Syn, czyli Chrystus, a Duch święty czyli trzecia z osób stanowiąc trójcę od Ojca oraz Syna.

Atrybuty

Chrześcijańskiemu Bogu towarzyszyć będzie szereg atrybutów, które są często spotykanymi także w innych religiach, zwłaszcza tych czysto monoteistycznych. Zaliczyć do nich będziemy mogli nieśmiertelność, wszechpotężność, wszechobecność, wszechwiedzę i miłosierdzie. Oprócz tego Bóg stanowi wewnętrzną istotę wszystkich rzeczy i wykraczać będzie poza pojmowanie stworzeń, których jest stwórcą. Wynika z tego, że człowiek sam w sobie nie jest w stanie pojąć istoty boskości. Połączenie niektórych z tych cech z występującym na ziemi złem prowadzi czasami do paradoksów, między innymi do tego, że Bóg, który w założeniu jest doskonale sprawiedliwym wymierza karę za grzechy człowieka, z drugiej jednak strony elementem powstrzymującym Go przed tym jest nieskończona miłość do istoty ludzkiej. Tajemnice te według kościoła chrześcijańskiego są dla nas nieodkrytymi i mimo tego, że według naszego pojęcia boskie decyzje mogą wydawać się niesprawiedliwe, tak naprawdę posiadają one sens i specjalne zamierzenie.

Stwórca świata

Bóg według chrześcijan, uznawany jest za stwórcę świata. Cały proces stwórczy opisywany jest w startym testamencie, gdzie kolejnym etapami, przez okres siedmiu dni tworzony miał być świat. Przedstawienie to jest oczywiście symbolicznym, ma jednak obrazować kolejne etapy formowania się świata, który znamy obecnie. Oprócz tego, że Bóg uważany jest za stwórcę wszystkiego co nas otacza, to oprócz tego według wielu tradycji i poglądów cały czas ingeruje on w ludzkie życie, wprowadzając zmiany, karząc za grzechy oraz pomagając powrócić na dobrą drogę, między innymi poprzez świętych, cuda, czy też pozostawiane znaki.

Syn Boży

Syn Boży według większości z wyznań czysto chrześcijańskich będzie uznawany za drugą z osób stanowiących świętą trójcę, która wywodzi się bezpośrednio od Boga Ojca, nie jest istotą stworzoną, ale zrodzoną. Uznawany jest także jako Syn samego Boga, jednak nierówny mu i niedzielący się z Bogiem tejże samej natury, taki pogląd wystawiają jednak tylko i wyłącznie niektóre z wyznań. Według większości chrześcijan natomiast za sprawą ducha świętego miało miejsce bezpośrednie wcielenie słowa, czyli Syna Boga w człowieka i jego narodzenie jako Jezusa Chrystusa. Jego zadaniem poprzez własną śmierć krzyżową i zmartwychwstanie było zbawienie ludzkości z doczesnych grzechów i otworzenie dla ludzi bram niebieskich do momentu ponownego zstąpienia Jezusa na ziemię, który według Biblii nazywany jest dniem ostatecznym. Oprócz tego chrześcijanie wyznają, że syn boży jest całkowicie równym w swoim bóstwie Ojcowi i duchowi świętemu, a oprócz tego w swoim majestacie, wieczności i wszechmocy. Będzie on w pełni Bogiem oraz jednocześnie w pełni człowiekiem, jedną z osób, na które składać będzie się ludzkie ciało oraz boska dusza, czyli tak naprawdę dwie sprzeczne natury. Tutaj tkwi główny fenomen wiary katolickiej, która będzie opierała się nie na dokładnym poznaniu tychże zależności, ale na głębokiej wierze, gdyż według dogmatów pojęcie Boga ludzkim umysłem jest niemożliwym, tak samo jak jego decyzje oraz korki podejmowane od stworzenia świata, aż do teraz.

Monoteizm

Religia chrześcijańska jest czysto monoteistyczną religią i jedną z najstarszych i najpopularniejszych tego właśnie rodzaju. Mimo, że dla osób z zewnątrz i zaangażowanych w nią właśnie wydawać mogłoby się, że trzy boskie postacie stanowią najpewniej religię politeistyczną jest inaczej, gdyż trójca święta posiada spójną naturę. Monoteizm definiowany jest jako wierzenia w jednego Boga i w przeciwieństwie do wyznań innego rodzaju wykluczać będzie istnienie jakichkolwiek pobocznych istot boskich. Przeciwieństwem tejże doktryny wyznaniowej jest z całą pewnością politeizm.

Chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo jest religią, z którą bezpośrednio powiązana będzie postać Boga Ojca oraz całej trójcy świętej. To właśnie z tejże religii, zapoczątkowanej przez pojawienie się na ziemi dwa tysiące lat temu Jezusa Chrystusa miejsce mają wszystkie chrześcijańskie dogmaty mówiące o nieskończoności i wszechwiedzy Boga oraz jego trój istocie. Chrześcijaństwo definiuje się jako objawioną oraz monoteistyczną religię, posiadającą swoją świętą księgę. Będzie ona zakładała wierzenia w jednego Boga, który jest jednocześnie stwórcą wszechrzeczy. Większość chrześcijan wyznawać będzie właśnie dogmat trójcy świętej, czyli trynitarzy, na mocy którego Bóg składa się z trzech spójnych i jednocześnie rozdzielnych postaci, a mianowicie Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha świętego.