Islam

Islam jest definiowany jako monoteistyczna religia, która jest drugą co do ilości wyznawców na świecie, zaraz po chrześcijaństwie. Słowo islam w języku arabskim oznaczać będzie oddanie się Bogu. Na początku swojego istnienia islam był tylko i wyłącznie religią ludów arabskich, jednak bardzo szybko miało miejsce jego rozprzestrzenienie się na pozostałe narody. Do początkowych celów islamu, o których mówił między innymi prorok Mahomet należało połączenie wszystkich arabskich ludów w jedną muzułmańską wspólnotę, z czasem jednak idea ta rozpowszechniła się także na inne ludu, a obecnie muzułmanów będziemy mogli znaleźć na każdym z kontynentów, w łącznej liczbie przekraczającej jeden miliard wyznawców. Za ostatniego proroka islamu uważa się właśnie Mahometa, natomiast za ostatnią księgę objawioną Koran. Przed Mahometem Allach posłał jeszcze kilku innych proroków, a mianowicie Adama, Abrahama, Mojżesza oraz Jezusa. Jednak zawierające się w Koranie objawienie ma stanowić ostateczny oraz niezmienny przekaz przesłany do ludzi przez samego Boga. Islam uważany jest przez jego wyznawców za trzecią i ostateczną religię objawioną po judaizmie oraz chrześcijaństwie.

Początek historii

Osoba, która uważana jest za proroka oraz jednocześnie twórcę islamu, czyli Mahomet, żyła na przełomie wieku szóstego oraz siódmego naszej ery. Miejscem jego urodzenia była Mekka, gdzie zajmował się on handlem, do momenty gdy stwierdził, że w momencie kontemplowania doznał wizji i zaczął rozgłaszać zasady nowej religii. Jego przeciwnicy zmusili go jednak do porzucenia rodzinnego miasta i ucieczki do Medyny. Data ta przypada na rok 622 i zwana jest hidżrą, obecnie przyjmowana jest za pierwszy rok ery muzułmańskiej i rozpocząwszy od niej liczy się lata kalendarza islamskiego. Islam to religia czysto monoteistyczna, zgodnie z naukami Mahometa objawienie przekazane Żydom oraz chrześcijanom przez Abrahama, Mojżesza oraz Jezusa powinno zostań ponowione oraz uzupełnione o brakujące elementy. Podstawę tej religii tworzy pięć obowiązków oraz zasad, których przestrzegać musi każdy z muzułmanów, zaliczać będzie się do tego między innymi wyznanie swojej wiary w jednego Boga, modlitwa pięć dni w przeciągu dnia, nakazany post w miesiącu ramadan oraz dodatkowo jałmużna na rzecz osób które są ubogimi i pielgrzymka do Mekki, miejsca z którego pochodził prorok Mahomet. Liczba zwolenników Mahometa bardzo szybko rosła, religia ta znalazła swoich sprzymierzeńców w większości krajów arabskich, a przez wieki docierała do kolejnych społeczeństw oraz na kolejne kontynenty, by dzisiaj zostać najprężniej rozwijającą się religią pod względem nowych wyznawców, po mimo jej dosyć restrykcyjnych zasad, w szczególności wobec kobiet.

Symbole

Właściwym symbolem islamu jest tak zwana szahada. Znacznie częściej jako symbol tejże religii wykorzystywany jest półksiężyc. Z czysto historycznego punktu widzenia jest to niewłaściwe, gdyż półksiężyc nie był symbolem religii, tylko samego kalifatu. W świadomości społecznej jednak, to właśnie półksiężyc stał się symbolem religii i w tym charakterze występuje cały czas, między innymi w heraldyce państw islamskich i tak dalej oraz analogicznie do krzyża chrześcijańskiego w symbolu Międzynarodowego Czerwonego Półksiężyca.

Szahada

Szahada oprócz tego, że jest znakiem religijnym islamu to dodatkowo stanowi ona muzułmańskie wyznanie wiary, które jest jednym z pięciu obowiązków każdego muzułmanina. Składać będzie się ze słów w języku arabskim oczywiście, które w tłumaczeniu oznaczają mniej więcej” „Nie ma Boga prócz Allacha, a Mahomet jest jego prorokiem”. Jest to popularne polskie tłumaczenie jednak nie jest ono poprawnym. Trzykrotne publiczne wypowiedzenie takiego wyznania, czyli też danie świadectwa wiary decydować będzie o tym, czy dana osoba zostaje przyjęta do islamu. Przed przyjęciem do islamu natomiast miejsce ma rytualna kąpiel, zwana ghusl. Słowa wyznania wiary znaleźć będziemy mogli w każdej z muzułmańskich modlitw i stanowią one jeden z podstawowych dogmatów wiary jakie można wyróżnić. Podstawowymi warunkami wyznania wiary jest przede wszystkim wiedza, pewność, szczerość, prawdomówność, poddanie się oraz miłość.

Duchowni

W przypadku islamu sunnickiego nie wyróżnimy odrębnej grupy duchownych. Imam nie jest kapłanem lecz jednym z członków całej społeczności wiernych, który jednak wybrany jest do prowadzenia modlitw. Imam nie musi być teologiem, powinien mimo wszystko jednak posiadać dobrą znajomość zasad religii islamskiej oraz Koranu, a oprócz tego być osobą posiadającą ogólną i rozległą wiedzę i powagę. Muezzin również nie jest uznawany za duchownego. Znawcy islamu otaczani zostają szacunkiem i nazywani mianem następców proroków. Wyróżnić można wiele tytułów oraz kategorii, które przyznawane są osobom biegłym w zasadach islamu. Mogą to być znawczy podstawowych zasad islamu, interpretatorzy Koranu, znawca tradycji Koranu oraz sunny, czy też jedna z najbardziej cenionych kategorii, a mianowicie osoba biegła w syntezie różnego rodzaju tekstów, w tworzeniu norm prawnych oraz konkluzji. Obecnie kraje Europy zachodniej cały czas starają się do nakłonienia swoich muzułmańskich społeczności do przyjęcia zasady, w której imamowie są kształceni w specjalnych teologicznych szkołach na wzór chrześcijańskiego kleru. Nie wiadomo jednak czy ta próba zakończy się sukcesem, szczególnie że islam jest religią bardzo konserwatywną i zamkniętą na zmiany.

Imam

W dosłownym tłumaczeniu z języka arabskiego imam oznaczać będzie przywódcę. Władca kraju określany może być mianem imama, niemniej jednak termin ten odwoływać będzie się przede wszystkim do przywódcy religijnego w religii muzułmańskiej. W znaczeniu tradycyjnym słowem tym określa się także osobę, która przewodniczy modlitwą muzułmańskim i innym rytuałom, czyli tak zwanemu salatowi. W ogólności może to być osoba świecka, czy też przełożony danego meczetu. Imam nie jest jednak księdzem, czy też duchownym, gdyż islam, nie będzie wyróżniał takich funkcji jak pasterz, czy też ksiądz, które znamy między innymi z kościoła chrześcijańskiego.