Chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo jest obecnie największą religią monoteistyczną na świecie i największą religią w ogóle, skupia ona najwięcej wiernych z różnych związków wyznaniowych. Opiera się ona na wierze w mesjanizm syna Bożego, Jezusa Chrystusa, jego męczeńskiej śmierci oraz Zmartwychwstania. Chrześcijaństwo jest religią objawioną, która posiada swoją świętą księgę, Biblię, składającą się z dwóch części a mianowicie Starego oraz Nowego Testamentu. Symbolem chrześcijaństwa od początków jego istnienia była ryba, jednak w trzecim wieku naszej ery znak ten został zmieniony na krzyż. Dokładne określenie samych granic religii chrześcijańskiej jest sprawą dość trudną i zaliczoną może być do kwestii spornych. Ze względów czysto wyznaniowych bywają kwestionowane niektóre z odłamów chrześcijaństwa, które nie uznają dogmatu trójcy świętej. Istnieje wiele odłamów religii chrześcijańskich i różnych wyznań, które różnić będą się jednak w główniej mierze samą tradycją i sposobem odprawiania modłów, czy też najświętszej eucharystii.

Podstawy wiary

Chrześcijaństwo to religia, która jest objawioną i monoteistyczną, zakłada ona wiarę, w jednego Boga, który jest stwórcą świata. Większość chrześcijan wyznaje dogmat mówiąc, że Bóg ywstępuje w trzech osobach i jest on Trójjedynym. Jest on Jeden w trzech Osobach, a mianowicie jako Bóg Ojciec, Jezus Chrystus oraz Duch święty. Każda z bożych osób posiada tą samą boską naturę i pozostaje przy wzajemnej osobowej relacji. Bóg z miłości do ludzi zsyła na ziemię swojego Syna, który ma cierpieć i umrzeć za grzechy ludzi, a następnie zmartwychwstać. Przez pokonanie śmierci otwiera on wszystkim ludziom bramy niebios.

Prawosławie

Wyróżnić będziemy mogli cztery podstawowe kościoły chrześcijańskie pomiędzy, którymi jednym z nich będzie właśnie kościół prawosławny. Prawosławie powstało w wyniku rozłamu w kościele chrześcijańskim w połowie wieku jedenastego na skutek schizmy wschodniej, co uznaje się za początek oddzielnego działania dwóch wyznań, prawosławia oraz rzymskokatolickiego. Doktryna prawosławia opiera się przede wszystkim o dekrety siedmiu pierwszych powszechnych soborów oraz przekazach ojców kościoła. Nie uznaje między innymi ustanowionego po schizmie prymatu biskupa Rzymu, opierając się na tradycji starożytnego kościoła, w przypadku którego cała wspólnota wierzących opierała się na równości członków. Ważnym aspektem tego kościoła będzie między innymi znacząca odmienność na płaszczyźnie eklezjalnej, ale także tej liturgicznej, a szczególnie jeśli chodzi o pojmowanie kościoła jako miejsca wspólnoty soborowej, co wykluczać będzie przejmowanie przez jakiegokolwiek biskupa prymatu, a co za tym idzie, żaden z przedstawicieli kościoła prawosławnego nie posiada władzy, która świadczyć będzie o jego nieomylności w sprawach wiary. W przypadku tejże religii bardzo duże znaczenie będą miały także autonomiczne oraz podlegające biskupom klasztory.

Katolicyzm

Katolicyzm z całą pewnością zaliczyć będziemy mogli do największej grupy jeśli chodzi o wyznania chrześcijańskie, posiadający doktrynę teologiczną głoszoną przez kościoły rzymsko, wschodnio, tradycyjno oraz starokatolickie. Oraz całokształt niezależnych i implikowanych przez tą właśnie doktrynę typów religijności wobec postawy świata, struktur różnego rodzaju światopoglądów, ideologii panującej w społeczeństwie oraz polityce i tak dalej. Słowo katolicyzm wywodzi się z języka greckiego i oznacza ono uniwersalność, czy też powszechność. Początku chrześcijaństwa sięgają wieku pierwszego naszej ery, czyli okresu kiedy działał Chrystus. Po jego śmierci nauka, przez niego głoszona została przejęta przez dwunastu najbliższych uczniów, którzy nazywani byli apostołami. Kościół w tych czasach nie dzielił się na różnego rodzaju rozłamy, drugi wiek cały czas jeszcze był okresem kiedy kościół nie nosił z sobą żadnych oznak katolicyzmu. Z czasem ustanowione zostało wyznanie wiary oraz kanon świętych ksiąg. Katolicyzm kształtował się stopniowo oraz powoli wskutek asymilacji różnego rodzaju elementów, między innymi kultury hellenistycznej oraz rzymskiej, z tegoż też powodu dochodziło do licznych konfliktów wewnątrz kościoła. W wieku jedenastym miejsce miała schizma kościoła, gdzie część wschodnia kościoła nie zgadzała się ze stwierdzeniem że papież jest osobą nieomylną jeśli chodzi o sprawy wiary.

Protestantyzm

Protestantyzm zaliczany jest do jednych z podstawowych gałęzi religii jaką jest chrześcijaństwo, na którą składać będą się różnego rodzaju wyznania religijne, które kształtowały się na skutek ruchów reformacyjnych, rozpoczętych przez wystąpienia Marcina Lutra na początku wieku szesnastego oraz z wielu innych pobudek. Podstawowe założenie teologii protestanckiej, wyrażane są w pięciu podstawowych zasad tejże religii, które obowiązywać będą we wszystkich chrześcijańskich kościołach, które należeć będą właśnie do tej gałęzi, czy też odmiany. Zasady te mówią, że jedynie Pismo święte stanowi autorytet jeśli chodzi o sprawy związane z wiarą oraz praktyki chrześcijańskie. Kolejna zasada mówi o tym, że jedynie poprzez Chrystusa, który był prawdziwym Bogiem oraz prawdziwym człowiekiem istnieje możliwość porozumienia się z Bogiem. Następna zasada mówi, że tylko i wyłącznie Boża Łąska jest możliwością usprawiedliwienia grzesznika poprzez jego wiarę, niezależnie od tego jakie są jego uczynki i wreszcie według ostatniej z zasad jedynie Bóg jest godzien oddawania mu czci poprzez stworzenie.

Antytrynitaryzm

Ten specyficzny nurt doktrynalny będzie nastawiony przeciwko Trójcy świętej, co sugeruje nam już sama nazwa. W tym przypadku nauka dotycząca Trójcy świętej jest całkowicie odrzucaną, co zapoczątkowane zostało już w pierwszym wieku naszej ery. Głównym założeniem wyznawców tego odłamu nie jest atakowanie osób, które wierzą w Boga występującego w trzech osobach, ale jedynie wiara w to, że Bóg występuje w jednej osobie, w pierwotnej dla pierwszych chrześcijan oraz Żydów. Do wyznań powiązań z antytrynitaryzmem zaliczyć będziemy mogli między innymi świadków Jehowy, ruch świętych w dniach ostatnich, czy też jednościowców i wiele, wiele innych tym podobnych wyznań oraz wierzeń.